Voor patiënten

Ondertitel

Betere kwaliteit van leven bij een psychotrauma

De meeste mensen die na een ingrijpende gebeurtenis psychotraumatische klachten ontwikkelen, worden door hun huisarts ondersteund. Behandelcentrum ARQ Centrum’45 is er voor mensen met complexe aanhoudende psychotraumaklachten zoals PTSS. Wat de specifieke diagnose ook is, onze gespecialiseerde behandelaars helpen mensen en hun naasten zoveel mogelijk te herstellen. Doorverwijzing naar ARQ Centrum’45 verloopt via de huisarts of behandelaar. 

  • ARQ Centrum’45 is er voor mensen met complexe psychotraumaklachten die zijn doorverwezen door hun huisarts of behandelaar. 

  • Bij de behandeling staat voorop dat de kwaliteit van leven merkbaar verbetert. 

  • De behandelingen bij ARQ Centrum’45 worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt hiervoor wel uw eigen bijdrage. 

  • Lees alle verwijsinformatie die uw huisarts of behandelaar in een aanmelding moet opnemen, na. 

  • Na doorverwijzing krijgen u en uw huisarts (of behandelaar) bericht van ARQ Centrum’45 over het vervolgtraject. 

ARQ Centrum’45 is het landelijk specialistisch behandelcentrum van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ Centrum’45 is er voor mensen met complexe psychotraumaklachten bij wie eerdere behandelingen niet hebben geleid tot verbetering of die niet op een andere plek terecht kunnen. De complexe psychotrauma’s zijn meestal het gevolg van vervolging, oorlog of geweld, opgelopen in een privésituatie of in werkgerelateerde omstandigheden. De psychotrauma’s gaan gepaard met verschillende, vaak gecombineerde, klachten en kunnen zich ontwikkelen tot een stoornis zoals posttraumatische stress-stoornis (PTSS).  

Mensen uit heel Nederland kunnen in behandeling komen bij ARQ Centrum’45. Na aanmelding, diagnose en intake wordt bekeken of behandeling bij ARQ Centrum’45 noodzakelijk is of dat behandeling elders in eigen omgeving mogelijk is. Indien nodig en gewenst kan bijvoorbeeld uw huisarts telefonisch overleggen met ARQ Centrum’45 over de behandelmethoden. 

Uw behandeling bij ARQ Centrum’45 in 5 stappen  

1. Na de aanmelding 

Na doorverwijzing door uw huisarts of behandelaar beoordeelt ARQ Centrum’45 of u in aanmerking komt voor een intakegesprek. Als dat zo is, ontvangen zowel de verwijzer als u (per e-mail) bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst. In deze brief wordt een indicatie gegeven van de wachttijd. Zodra u aan de beurt bent, wordt de datum van het intakegesprek overlegd en ook per e-mail bevestigd.

Komt u niet in aanmerking voor een behandeling bij ARQ Centrum’45, dan wordt de verwijzer daarover geïnformeerd. De reden van afwijzing wordt aangegeven en, indien mogelijk, een passend advies. De verwijzer is verantwoordelijk om u daarover te informeren. 

2. Eerste gesprek met voorstel behandelplan 

Tijdens het eerste intakegesprek krijgt u voorlichting over de behandelmogelijkheden. Het intakegesprek vindt altijd plaats met meerdere specialisten. En, zo mogelijk, ook met de naaste(n) van de patiënt. De locatie van het gesprek (Diemen of Oegstgeest) is afhankelijk van de aard van de problematiek. 

Tijdens de intake vindt ook het adviesgesprek plaats waarin uw behandelplan wordt besproken. Het advies kan uitkomen op een behandeling bij ARQ Centrum’45 in samenwerking met een andere instelling of bij ARQ Centrum’45 alleen. ARQ Centrum’45 kijkt wat zij als specialistische behandelinstelling kan behandelen, en wat vervolgens bij de eigen verwijzer kan worden opgepakt. De behandeling bij ARQ Centrum’45 zal dus doorgaans een beperkt onderdeel uitmaken van het gehele behandeltraject. 

Er wordt ook gekeken naar de omstandigheden van de patiënt en de eventuele zaken die moeten worden geregeld, zoals onderdak of hulp bij verslavingsproblematiek, of samenwerking met een andere behandelaar. 

Zijn de omstandigheden goed en komen we allen tot een akkoord op het behandelplan, dan kan de behandeling starten.   

Zorgprestatiemodel en privacy

In Nederland houdt de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) toezicht over de Nederlandse GGZ. De NZa beschermt onder andere de kwaliteit van de geleverde zorg. Vanaf half 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen op een nieuwe manier bekostigd: via het zorgprestatiemodel. Een onderdeel van het zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering. Dit is een landelijk instrument dat bijdraagt aan het leveren van doelmatige zorg.

Met een vragenlijst stellen we de zorgvraagtypering vast, zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij een diagnose stellen. De zorgvraagtypering wordt regelmatig gemonitord en bespreken we met u tijdens uw behandeling. Uw behandeldoelen worden mede op deze gesprekken gebaseerd. Voortaan staat uw zorgvraagtypering op uw rekening vermeld.

ARQ Centrum’45 is wettelijk verplicht de scores per vraag en de uitkomst van de zorgvraagtypering naar de NZa op te sturen, naast uw diagnose en enkele andere gegevens. Deze gegevens zijn zo goed als niet herleidbaar naar een persoon. De NZa verzamelt deze gegevens om het zorgvraagtyperingsmodel te verbeteren. Hierna vernietigen ze de gegevens. Wilt u niet dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden? Teken dan bij uw intake een privacyverklaring. Dan levert ARQ Centrum’45 uw gegevens niet bij de NZa aan.

3. Behandeling met meerdere therapieën 

De hulpvraag van de patiënt én van zijn of haar naasten is leidend bij het opstellen van het behandelplan. ARQ Centrum’45 maakt een voorstel voor een behandeling dat vaak bestaat uit meerdere stappen en therapieën. We kijken hierbij naar het totale beeld van alle problemen. Een belangrijk onderdeel van alle behandelingen is dat patiënten leren hun gedrag te verklaren en leren begrijpen waarom mensen met trauma’s doen wat ze doen. 

Onze behandelingen zijn er in verschillende vormen: 

  • bepaalde duur zonder overnachting (polikliniek) 
  • hele dagen zonder overnachting (dagkliniek)
  • behandelingen met overnachting (kliniek) 
  • combinatie van bovenstaande behandelingen 
  • individueel, in groepsverband of een combinatie 

Welke vormen van behandeling het beste bij u passen, wordt tijdens de behandelplangesprekken besproken. Tijdens de behandeling zal de behandelaar met elkaar een behandelplan opstellen en dat na een aantal maanden met u evalueren. 

De behandelingen vinden plaats in Diemen of in Oegstgeest. Dat betekent reistijd of verblijf in de buurt. De zorgverzekeraar vergoedt soms de reis- en verblijfkosten. U kunt dit van tevoren bij hen navragen. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor aanvullende vergoeding. Wij kunnen u bij aanmelding hierover informeren. 

4. Meewerken om te slagen 

Behandeling bij ARQ Centrum'45 is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  Wij verwachten dat de patiënt meewerkt aan de behandeling, bijvoorbeeld door (tijdig) aanwezig te zijn en de juiste informatie te verstrekken. 

De patiënt is ook medeverantwoordelijk voor het slagen van de behandeling. Dat kan door de inspanning tijdens de therapie, maar ook door het maken van huiswerkopdrachten. Een voorbeeld kan zijn dat gevraagd wordt muziek uit te zoeken die helpt bij de behandeling. Vaak maken we ook gebruik van e-health toepassingen om de behandelingen digitaal te ondersteunen. Dit doet de patiënt op locatie of thuis. 

5. Nazorgtraject als behandeling is afgerond 

Bij afronding van de behandeling wordt altijd een nazorgtraject afgesproken. Vanuit de kliniek kan dat een vervolgtraject op de ambulante afdeling zijn. Ook kan besloten zijn dat de patiënt voor nazorg terecht kan in de eigen woonomgeving. In sommige gevallen wordt voor de nazorg een gespecialiseerde maatschappelijk werker of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) ingeschakeld, om er zeker van te zijn dat u nazorg krijgt van iemand met voldoende kennis van uw problematiek. De afspraken voor nazorg worden gemaakt tussen de patiënt en diens therapeut. 

Als patiënt behoudt u, na afronding van de behandeling, altijd toegang tot uw online zorginformatie. 

Inzicht in eigen zorginformatie

Als patiënt van ARQ Centrum'45 kunt u altijd bij uw eigen zorginformatie middels de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving Quli. U kunt daar o.a. terecht voor: een overzicht van uw afspraken, het invullen van vragenlijsten, het bekijken en reageren op het eigen behandelplan, het inzien van brieven en verslagen en veilig contact met zorgverleners en naasten. Wij vinden het belangrijk om familie en naasten bij het onderzoek en de behandeling te betrekken. Immers, een trauma heb je nooit alleen. 

Verwezen door uw werkgever?

Bent u verwezen door uw werkgever? Lees meer over psychosociale ondersteuning vóór, tijdens en na ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

Verwijzing is nodig

Iemand kan bij ons alleen worden aangemeld met een verwijzing van een huisarts of specialist.

Wachttijden behandeling

Bekijk de actuele wachttijden voor een behandeling bij ARQ Centrum'45

Klachten

ARQ Centrum’45 heeft een klachtenopvangfunctionaris voor een laagdrempelige opvang van klachten

Aanbieder

Aanbieder