Bestuur en toezicht

Ondertitel

Verantwoordelijkheid en werkzaamheden

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is een holding met diverse onderdelen. De Raad van Bestuur vormt het bestuur van ARQ. De Raad van Toezicht van ARQ houdt toezicht op het bestuur. 

ARQ is het Nationaal Psychotrauma Centrum, een groep van organisatieonderdelen en afdelingen die hun kennis en ervaring op het gebied van psychotrauma hebben gebundeld. Naast ARQ bestaat de groep uit ARQ Centrum’45, ARQ IVP, ARQ Wetenschappelijk Onderzoek en Stichting Vrienden van ARQ
Daarnaast zijn er twee aan ARQ geassocieerde stichtingen: Stichting 1940-1945 en Stichting Pelita. Deze organisaties hebben hetzelfde bestuur en toezicht als ARQ en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg. Alle stichtingen hebben een ANBI-status.  

Lees meer over het ontstaan en de structuur van onze organisatie. In ons jaaroverzicht leest u wat wij doen en waar wij trots op zijn. De financiële verantwoordingen leest u terug in de jaarberichten.


Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van ARQ en bestaat uit Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic (voorzitter Raad van Bestuur) en Ate Osinga (lid Raad van Bestuur). De Raad van Bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van onze organisatie. Samen met al onze medewerkers werken we aan de missie van ARQ. ARQ hanteert een beleid voor het aannemen van geschenken en vergoedingen. 

Foto Raad van Bestuur ARQ
Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic en Ate Osinga

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en is werkgever van de Raad van Bestuur.  De Raad van Toezicht bestaat uit drs. Khadija Arib (voorzitter), prof.dr. Misa Dzoljic, Bert Hilverda, mr. Marchien Holtrop, prof.dr. Marian Jongmans en drs. Nicole Maarsen MRE.

Foto ARQ Raad van Toezicht
v.l.n.r. mr. Marchien Holtrop, Bert Hilverda, drs. Khadija Arib, prof.dr. Misa Dzoljic, prof.dr. Marian Jongmans en drs. Nicole Maarsen MRE

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad (OR) van ARQ behartigt de belangen van medewerkers van ARQ. Dit doet de OR onder meer op het gebied van sociaal beleid, bedrijfsvoering, kwaliteit en de algemene gang van zaken. De OR signaleert, adviseert en denkt mee met de Raad van Bestuur. Voor en namens alle medewerkers.

Klokkenluidersregeling   

De klokkenluidersregeling biedt mogelijkheden en bescherming wanneer u een misstand over de organisatie wilt melden. Er wordt van een misstand gesproken als het maatschappelijk belang in het geding is, zoals een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of het bewust onjuist informeren van publieke organen.
De vertrouwenspersoon integriteit is beschikbaar voor informatie, advies en ondersteuning. Zij is bereikbaar via e-mail
In de klokkenluidersregeling is vastgelegd bij wie welke melding gedaan moet worden.

Wie een suggestie voor ons heeft of een klacht over ARQ en zijn diensten, kan deze via de e-mail met ons delen.